Xem điểm

1333

Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

Ngày 16 tháng 6 năm 2016 Cơ học đất Nền móng LOPNV9: chd Khóa 57: Trắc địa CT chuyên ngành 57TRD: trdcn Giao thông và đường đô...
1286

Điểm kỳ III năm học 2015-2016

Ngày 20 tháng 6 năm 2016 Khoáng vật và T.học DQT: kv Địa chất công trình DQT: dcct Thực tập Trắc địa LOP11: tttrd Địa chất CT&ĐCTV DQT: dctv
1223

Điểm kỳ III năm học 2015-2016

Trắc địa DQT: DQT Quan trắc biến dạng DQT: DQT Trắc địa DQT: DQT
1276

Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

Ngày 24 tháng 5 năm 2016 - Kết quả phúc tra Hình họa Sv384058: pt - Phiếu sửa điểm Đồ án Nền móng: psd - Phiếu sửa...
1224

Điểm kỳ III năm học 2015-2016

Ngày 24 tháng 5 năm 2016 - Kết quả phúc tra Hình họa Sv384058: pt - Phiếu sửa điểm Đồ án Nền móng: psd - Phiếu sửa...
1285

Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

Ngày 13 tháng 6 năm 2016 Kết quả phúc tra Giáo dục Quốc phòng 3 sv 318058: pt Tin học ứng dụng đường DQT: DQT Kỹ thuật...
1375

Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

06/06/2016 Ngày 6 tháng 6 năm 2016 Kết quả phúc tra Vẽ kỹ thuật VS 705453: pt Khóa 58: Đồ án kết cấu bê tông cốt...
1385

Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

Ngày 24 tháng 5 năm 2016 - Kết quả phúc tra Hình họa Sv384058: pt - Phiếu sửa điểm Đồ án Nền móng: psd - Phiếu sửa...
1 2 3