Các chuyên ngành, bậc và hệ đào tạo

Đánh giá

Khoa Cầu đường đào tạo các ngành và chuyên ngành sau:

1. Ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông – Chuyên ngành: Cầu đường, gồm hai lĩnh vực:

  • Cầu & Công trình ngầm
  • Đường ôtô và Đường đô thị

2. Ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

 

Các bậc, hệ đào tạo gồm:

1. Bậc Đại học

  • Hệ chính quy
  • Hệ vừa làm vừa học

2. Bậc Sau Đại học (đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ).