Thông báo vv sắp xếp kế hoạch giảng dạy CTĐT trình độ cử nhân – chuyên ngành XD Cầu đường

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo về việc sắp xếp kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo trình độ cử nhân – chuyên ngành Xây dựng Cầu đường. Các học phần sau sẽ được áp cứng vào thời khóa biểu trong lộ trình đào tạo.

TT Mã môn học Tên môn học Tín chỉ
1 160497

Thí nghiệm đường và điều tra giao thông

2
2 120496 Quản lý, khai thác và bảo trì công trình cầu 2
  • Việc thay đổi trên sẽ được áp dụng từ học kì 1 năm học 2024 – 2025.
  • Đối với những sinh viên đã học các học phần môđun chuyên sâu đường, cầu hầm nhưng chưa đạt cần sắp xếp học lại đảm bảo có đủ 02 học phần trên.
  • Việc phân ngành học chuyên sâu:  Cầu và công trình ngầm, Đường ô tô và đường đô thị sẽ được tiến hành khi sinh viên đăng ký Thực tập tốt nghiệp.

Đ nghị sinh viên lưu ý thực hiện.