ĐẶNG THỊ LAN ANH

  • Họ tên : ĐẶNG THỊ LAN ANH
  • M/F : Nữ
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Ngày sinh : 09-07-1979
  • Email : anhdtl@huce.edu.vn
  • 5/5 - (1 bình chọn)

ĐÀO TẠO

Đại học: Chuyên ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật, Đại học Mỏ Địa Chất, Việt Nam. 2001
Thạc sĩ: Chuyên ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật, Đại học Mỏ Địa Chất, Việt Nam. 2014

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

Phân tích kết cấu công trình cầu
Phân tích động học kết cấu công trình
Nghiên cứu giảm dao động cho kết cấu công trình

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2009-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Cán bộ phòng thí nghiệm – Bộ môn ĐCCT


Đề tài nghiên cứu

1. Thành viên (2015). Phân tích nguyên nhân và cơ chế phát sinh trượt tại một số điểm trượt sườn dốc đầu cầu Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh/ Địa kỹ thuật. Trường Đại học Xây dựng

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước

Bài báo hội thảo trong nước