TRẦN ĐỒNG

  • Họ tên : TRẦN ĐỒNG
  • M/F : Nam
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Ngày sinh : 26-05-1987
  • Email : dongt@huce.edu.vn
  • 5/5 - (3 bình chọn)

ĐÀO TẠO

Đại học: Chuyên ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật, Đại học Mỏ – Địa Chất, Việt Nam. 2012
Thạc sĩ: Chuyên ngành Khoa học công nghệ, công nghệ và xây dựng, Đại học Lorraine, Pháp. 2013

Thạc sĩ: Chuyên ngành Cấu trúc, vật liệu, năng lượng và xây dựng, Đại học Lorraine, Pháp. 2014

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Vật liệu thép cường độ cao;
2. Cơ học đất và nền móng;
3. Mô phỏng số theo phương pháp phần tử hữu hạn.
4. Các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2015-2016 Công ty CP Đua Fat Nhân viên
2016-2017 Công ty CP Vitravico Trưởng phòng dự án
2017-nay Đại học xây dựng Giảng viên


Đề tài nghiên cứu
2. Thành viên (2019). Đặc tính cơ học thực nghiệm và mô hình dự báo phần tử hữu hạn của dầm liên hợp gỗ- bê tông chế tạo từ gỗ địa phương chịu tải trọng đơn điệu và chu kỳ. Trường Đại học Xây dựng

1. Thành viên (2018). Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học địa chất công trình – địa chất thủy văn công trình cho sinh viên ngành kỹ thuật môi trường. Trường Đại học Xây dựng

Bài báo khoa học quốc tế

1. Finite element modeling of the TECCO protection system for rock -fall under impact loading. Springer

Bài báo hội thảo quốc tế

1. TRAN Van Dang, TRAN Dong and Dennis Gross (2019). “Finite element modeling of the TECCO protection system for rock-fall under impact loading.” CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure. Springer, Singapore, 2020. 131-136.
.

Bài báo khoa học trong nước

1. Trần Văn Đăng, Trần Đồng, Marc Oudjene (2018) . Experimental and numerical analysis of the unreinforced and reinforced notched timber beam by a screw. Tạp chí Vietnam journal of Science Technology and Engineering. Tập 60 số 3,Tháng 9/2018.

1. Trần Văn Đăng, Trần Đồng. (2017). Phân tích thực nghiệm và mô hình số ứng xử cơ học của dầm gỗ liên hợp hiện đại. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số 60(1), 1-2018.

Bài báo hội thảo trong nước

1. Trần Đồng, DENNIS Gross (2018). Slopes in loose rock – stabilisation and erosion protection in a single operation. Đại học Mỏ Địa Chất, Proceeding of the 4th international Conference Vietgeo 2018.

1. Trần Văn Đăng, Trần Đồng (2018). Tecco slope stabilization system and finite element analysis subjected to prevent rockfall hazards. Đại học Thủy Lợi, kỷ yếu Hội nghị khoa học ISLT 2018, ISBN:978-604-82-2483-7.