NGUYỄN THU HUYỀN

  • Họ tên : NGUYỄN THU HUYỀN
  • M/F : Nữ
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Ngày sinh : 25-01-1979
  • Email : huyennt2@huce.edu.vn
  • 5/5 - (3 bình chọn)

ĐÀO TẠO

Đại học: Chuyên ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật, Đại học Mỏ – Địa Chất, Việt Nam. 2001
Thạc sĩ: Chuyên ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật, Đại học Mỏ – Địa Chất, Việt Nam. 2005

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Đặc tính cơ lý, cấu trúc của đất đá theo các khu vực, vùng, miền;
2. Ứng dụng công nghệ cao trong khảo sát địa chất công trình và ứng dụng công nghệ tin học trong việc quản lý cơ sở dữ liệu địa chất công trình;
3. Các giải pháp cho công tác nền móng các công trình xây dựng
4. Tác động của các hoạt động xây dựng đến môi trường địa chất.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2001-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu

4. Chủ nhiệm đề tài (2019). Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học địa chất công trình – địa chất thủy văn công trình cho sv ngành kỹ thuật môi trường. Trường Đại học Xây dựng
3. Chủ nhiệm đề tài (2015). Nghiên cứu, đánh giá tính bền vững tài nguyên nước dưới đất trong quá trình khai thác dựa vào bộ chỉ số nước dưới đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Hải Dương. Trường Đại học Xây dựng
2. Chủ nhiệm đề tài (2007). Nghiên cứu đặc tính vật chất của đất yếu tại khu vực cảng Thị Vải – Cái Mép tỉnh Vũng Tàu. Trường Đại học Xây dựng

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước

Bài báo hội thảo trong nước