ĐINH THẾ HIÊN

  • Họ tên : ĐINH THẾ HIÊN
  • M/F : Nam
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Ngày sinh : 26-03-1983
  • Email : hiendt@huce.edu.vn
  • 5/5 - (1 bình chọn)

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

I.LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

II.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

IV.HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHÍNH

V.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

VI.CÁC DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA

VII.GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN

VIII.TỔ CHỨC, HIỆP HỘI