NGUYỄN VIẾT MINH

  • Họ tên : NGUYỄN VIẾT MINH
  • M/F : Nam
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Ghi chú : Trưởng BM
  • Ngày sinh : 07-10-1979
  • Email : minhnv@huce.edu.vn
  • 5/5 - (2 bình chọn)

 

Đào tạo

Đại học: Địa chất công trình – Địa kỹ thuật, Đại học Mỏ Địa Chất, Việt Nam. 2001
Thạc sĩ: Địa kỹ thuật xây dựng, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2009

Hướng nghiên cứu chính

1. Đặc tính cơ lý, cấu trúc của đất đá theo các khu vực, vùng, miền;
2. Ứng dụng công nghệ cao trong khảo sát địa chất công trình và ứng dụng công nghệ tin học trong việc quản lý cơ sở dữ liệu địa chất công trình;
3. Các giải pháp cho công tác nền móng các công trình xây dựng
4. Tác động của các hoạt động xây dựng đến môi trường địa chất.

Quá trình công tác

5/2015 – nay Đại học Xây dựng Trưởng bộ môn Địa chất công trình
6/2016 – nay Đại học Xây dựng Phó Viện trưởng Viện Địa kỹ thuật và Công trình
4/2015 – 3/2020 Đại học Xây dựng Phó bí thư chi bộ khoa Cầu đường
7/2013 – 5/2015 Đại học Xây dựng Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Địa chất công trình
5/2013 – 7/2013 Đại học Xây dựng Phó trưởng bộ môn Địa chất công trình
5/2005 – nay Đại học Xây dựng Giảng viên bộ môn Địa chất công trình
9/2002 – 12/2004 Công ty tư vấn XDCT Hàng Hải Cán bộ kỹ thuật
4/2002 – 9/2002 Liên hiệp Địa kỹ thuật, nền móng và môi trường Cán bộ kỹ thuật

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

7. Tham gia (2015). Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu địa chất công trình. Cấp bộ

6. Chủ nhiệm đề tài (2015). Nghiên cứu sức chống cắt không thoát nước và xác định mối tương quan giữa chúng với một số chỉ tiêu cơ lý khác của đất yếu tại khu vực tỉnh Cà Mau.. Trường Đại học Xây dựng
5. Thành viên (2014). Nghiên cứu ảnh hưởng của mực nước dâng đến sự ổn định của đập đất hồ chứa nước Khe Gia – tỉnh Quảng Ninh. Trường Đại học Xây dựng
4. Thành viên (2013). Xác định sức kháng ma sát đơn vị thành cọc khoan nhồi và cọc barrete cho một số loại đất điển hình của Hà Nội. Thành phố Hà Nội
3. Thành viên (2013). Nghiên cứu dự báo các hiện tượng Địa chất động lực công trình xảy ra trong quá trình thi công công trình tuyến tàu điện ngầm Kim Mã – Ga Hà Nội bằng phương pháp đào kín. Trường Đại học Xây dựng
2. Chủ nhiệm đề tài (2012). Nghiên cứu một số mô hình nền để tính toán thiết kế hố đào sâu trong thi công tầng hầm khu vực nội thành Hà Nội. Trường Đại học Xây dựng
1. Chủ nhiệm đề tài (2010). Phương pháp cọc cát gia cường nền đất yếu dưới tác dụng của tải trọng đều. Trường Đại học Xây dựngBài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

1. Q.H.Pham, B.V.Nguyen, M.T.Vu, V.M.Nguyen (2013). A study of the effectiveness of the toe cleaning and grouting for bored piles at some locations in Hanoi, Vietnam. Proceedings of the second International Conference Geotec Hanoi 2013-Geotechnics for sustainable development, Hanoi, Vietnam, 28-29 November 2013.

Bài báo khoa học trong nước

3. Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Viết Minh (2018). Phân tích, lựa chọn góc nghiêng hợp lý so với phương ngang của neo ứng suất trước trong các sường dốc đất. Tạp chí xây dựng Việt Nam, Số 7-2018,129-133.
2. Phạm Quang Hưng, Nguyễn Viết Minh, Nguyễn Đình Luật (2016). Tương quan giữa chỉ số nén và một số chỉ tiêu vật lý của đất dính ở khu vực Hà Đông. Tạp chí xây dựng Việt Nam, Số 6-2016, 100-103.
1. Đặng Văn Luyến, Nguyễn Quang Huy, Trần Mạnh Liểu, Nguyễn Viết Minh, Đặng Ngọc Bình (2016). Nghiên cứu đặc điểm thành phần và tính chất cơ lý của đất đá trong khu vực đông nam Mèo Vạc nhằm phát triển bền vững giá trị các di sản công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Tạp chí Địa kỹ thuật. Số 2, 7-20.

Bài báo hội thảo trong nước

2. Nguyễn Viết Minh, Trần Thị Phương Dung. (2018). Một số kết quả nghiên cứu về sức kháng cắt không thoát nước của đất yếu khu vực huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP HCM, kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 4, ISBN: 978-604-913-755-6.

1. Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Viết Minh. (2012). Phương pháp luận đánh giá tác động môi trường địa chất và kinh nghiệm thực tiễn. Đại học Xây dựng, Hội nghị khoa học công nghệ cấp trường.