BÙI DUY QUỲNH

  • Họ tên : BÙI DUY QUỲNH
  • M/F : Nam
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Ngày sinh : 11-03-1979
  • Email : quynhbd@huce.edu.vn
  • Đánh giá

ĐÀO TẠO

Đại học: Chuyên ngành Trắc địa, Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội, Việt Nam. 2007
Thạc sĩ: Chuyên ngành Trắc địa, Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội, Việt Nam. 2010

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS, Viễn thám trong quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu.
2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ UAV trong quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu.
3. Nghiên cứu ứng dụng Machine learning trong phân tích dữ liệu.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi công tác Chức danh
1/2004-đến nay Trường Đại học Xây Dựng Kỹ sư hướng dẫn TH
6/2000-12/2003 Công ty 59 – Bộ Quốc Phòng Kỹ sư Trắc địa

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu

10.Thành viên (2019). Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán và biểu diễn số liệu quan trắc chuyển dịch ngang công trình. Trường Đại học Cây dựng
9. Chủ nhiệm đề tài (2018). Nghiên cứu, phân tích đánh giá phương pháp quan trắc độ nghiêng bằng Portable Tiltmeter. Trường Đại học Cây dựng
8. Thành viên (2018). Nghiên cứu phân tích đánh giá phương pháp quan trắc chuyển dịch ngang Inclinometer.Trường Đại học Xây dựng
7. Chủ nhiệm đề tài (2017). Nghiên cứu ứng dụng WebGis trong quản lý và khai thác dữ liệu địa chính (thí điểm tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).Trường Đại học Xây dựng
6. Chủ nhiệm đề tài (2015). Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS phục vụ thi công các công trình chuyên dụng có độ chính xác cao trong điều kiện địa hình đặc biệt.Trường Đại học Xây dựng
5. Chủ nhiệm đề tài (2011). Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính khối lượng đào đắp sử dụng mô hình số địa hình và MCN thiết kế.Trường Đại học Xây dựng
4. Chủ nhiệm đề tài (2010). Một vài thuật toán tính khối lượng đào đắp khi sử dụng mô hình số địa hình.Trường Đại học Xây dựng
3. Thành viên (2008). So sánh đánh giá tính hiệu quả và tính chính xác của phương pháp sử dụng máy toàn đạc điện tử và phương pháp truyền thống trong công tác đo vẽ mặt cắt ngang địa hình dạng tuyến. Trường Đại học Xây dựng
2. Thành viên (2008). Nghiên cứu xây dựng mô hình số địa hình bằng thiết bị và công nghệ hiện đại ứng dụng trong khảo sát, thiết kế xây dựng công trình giao thông và thủy lợi. Cấp Bộ
1. Thành viên (2007). Khảo sát khả năng biểu diễn bình đồ tuyến và mặt cắt của một số phần mềm vẽ địa hình phổ biến ở Việt Nam.Trường Đại học Xây dựng

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

2. Ha Thi Hang*; Bui Duy Quynh; Luong Ngoc Dung; Khuc Thanh Dong; Nguyen Tuan Long (2017). Application of geographic information system (GIS) and Remote sensing (RS) in road monitoring : a case study in Hoa Binh city and environs, Viet Nam. Geo-spatial Technologies and Earth Resources (GTER 2017), pp 223-227.
1. Bui Duy Quynh*;Vu Van Thang (2016). ArcGis Online application support the community participation in environmental protection HaNoi lake. International Conference on Environmental Issues in Mining and Natural Resources Development (EMNR 2016), 349-356.

Bài báo khoa học trong nước

6. Hà Thị Hằng*, Bùi Duy Quỳnh, Trần Đình Trọng, Lương Ngọc Dũng, Hà Trung Khiên (2019). Khảo sát khả năng thành lập bình đồ đáy hồ bằng tàu không người lái USV tại khu vực Hồ Đền Lừ, thành phố Hà Nội. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất, Tập 60 kỳ 4, 41-48.
5. Bùi Duy Quỳnh*, Vũ Thặng (2016). Ứng dụng công nghệ GPS phục vụ bố trí tim công trình có độ chính xác cao trong điều kiện địa hình đặc biệt. Tạp chí Khoa học và công nghệ Xây dựng NUCE, số 30, 68-72.
4. Vũ Thái Hà*, Bùi Duy Quỳnh (2016). Thống nhất tọa độ trong công tác chuyển trục lên nhà siêu cao tầng. Tạp chí Khoa học và công nghệ Xây dựng NUCE, số 30, 84-89.
3. Vũ Thặng*, Bùi Duy Quỳnh, Vũ Thái Hà (2014). Phương pháp xử lý số liệu quan trắc liên tục xác định tham số dao động công trình. Tạp chí Khoa học đo đạc và bản đồ, số 21,54-59.
2. Bùi Duy Quỳnh*, Lương Ngọc Dũng (2010). Quy hoạch độ cao đô thị và thiết kế dựa vào mô hình số địa hình. Tạp chí Khoa học đo đạc và bản đồ, số 5,48-51.
1. Vũ Thặng*, Bùi Duy Quỳnh (2009). Chọn phương pháp tính khối lượng đào đắp phù hợp khi thiết kế công trình giao thông, thủy lợi . Tạp chí Khoa học đo đạc và bản đồ, số 2,40-43.

Bài báo hội thảo trong nước

2. Bùi Duy Quỳnh*, Hà Thị Hằng, Lương Ngọc Dũng (2018). Ứng dung GIS trong đánh giá mức độ thuận lợi cho một số loại hình phát triển chính ở tỉnh Nghệ An. Kỷ yếu hội nghị toàn quốc – Khoa học trái đấy và tài nguyên với phát triển bền vững ERSD-2018, 281-287.
1. Nguyễn Thị Thúy Hiên*, Đỗ Mạnh Cường, Bùi Duy Quỳnh (2016). Ứng dụng công nghệ WebGis trong quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị tại thành phố Thái Nguyên. Kỷ yếu hội thảo GIS toàn quốc – Vì một Trái Đất bền vững, 844-851.

Sách
2. Thực hành máy Trắc địa, Tác giả: BÙI DUY QUỲNH; Nhà xuất bản xây dựng, 2013.
1. Trắc địa, Tác giả: VŨ THẶNG, BÙI DUY QUỲNH, VŨ THÁI HÀ; Nhà xuất bản xây dựng 2013.