KHÚC THÀNH ĐÔNG

  • Họ tên : KHÚC THÀNH ĐÔNG
  • M/F : Nam
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Ngày sinh : 23-11-1992
  • Email : dongkt@huce.edu.vn
  • 4.7/5 - (9 bình chọn)

ĐÀO TẠO

Đại học: Chuyên ngành Trắc địa, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. 2015

Thạc sĩ: Chuyên ngành Khoa học Không gian và Viễn thám, Trường Đại học Quốc lập Trung ương, Đài Loan. 2019

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

  1. GIS và Xử lý ảnh Viễn thám (RS).
  2. Mô hình hóa thiên tai.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
06/2019-đến nay Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội Giảng viên
09/2017-06/2019 Trường Đại học Quốc lập Trung ương (Đài Loan) Học viên Thạc sĩ

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu

1.Thành viên (2020). Nghiên cứu và phát triển phương pháp xử lý số liệu chuỗi tọa độ liên tục của lưới GNSS địa động. Bộ giáo dục đào tạo 

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

3. Khuc Thanh Dong*, Vo Van Truc, Ha Trung Khien (2020). “Relationship between Aerosol Optical Depth and Particulate matter(PM2.5) base on ground-based station and satellite observation in Ha Noi, Vietnam”. International conference on Natural resources and risk management in the context of climate change, 137-144.

2. Ha Thi Hang*, Luong Ngoc Dung, Nguyen Dinh Huy, Khuc Thanh Dong (2016). “A review of management of road corridors by using GIS over the world and in Vietnam”. International conference on GeoInformatics for spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences(GIS-IDEAS), 154-159.

1.Ha Thi Hang*, Bui Duy Quynh, Luong Ngoc Dung, Khuc Thanh Dong, Nguyen Tuan Long (2017). “Apllication of Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) in road monitoring: A case study in Hoa Binh city and environs, Vietnam ” International conference on Geo-spatial technologies and Earth Resource , 223-227

Bài báo khoa học trong nước

1. Đông, K. T., Trọng, T. Đình, Hằng, H. T., & Khiên, H. T. (2021). Đánh giá tác động của lớp phủ đến nhiệt độ bề mặt đất và phân bố không gian nhiệt độ tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội bằng ảnh viễn thám. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) – ĐHXDHN15(7V), 143-155.

2.Vũ Thặng, Bùi Ngọc Sơn, Khúc Thành Đông* (2016). “Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, khai thác đất công trong khu vực đông dân cư”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng NUCE, Tập 30, 78-83.

Bài báo hội thảo trong nước

1.Trần Đình Trọng*, Nguyễn Thế Thận, Khúc Thành Đông, Nguyễn Hữu Phương (2016). “Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu GIS hệ thống thoát nước thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình”. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học và công nghệ trường Đại học Xây dựng lần thứ 17, 147-154

Sách