Đăng ký viết bài cho tạp chí KHCN Xây dựng số đặc biệt

Đánh giá

Để đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của các thầy/cô cũng như của các Bộ môn, các Viện trong Khoa và để thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (1966 – 2016), kỷ niệm 60 năm đào tạo (1956 – 2016), khoa Cầu đường đã đăng ký với phòng Khoa học – Công nghệ xuất bản ấn phẩm Tạp chí KHCN Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng số đặc biệt (dành riêng cho khoa Cầu đường), dự kiến phát hành tháng 12 năm 2015.

Ban chủ nhiệm Khoa kính đề nghị thầy/cô ở các Bộ môn, Viện tham gia viết bài cho Tạp chí theo các lĩnh vực của bộ môn.

Để đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của các thầy/cô cũng như của các Bộ môn, các Viện trong Khoa và để thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (1966 – 2016), kỷ niệm 60 năm đào tạo (1956 – 2016), khoa Cầu đường đã đăng ký với phòng Khoa học – Công nghệ xuất bản ấn phẩm Tạp chí KHCN Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng số đặc biệt (dành riêng cho khoa Cầu đường), dự kiến phát hành tháng 12 năm 2015.

Ban chủ nhiệm Khoa kính đề nghị thầy/cô ở các Bộ môn, Viện tham gia viết bài cho Tạp chí theo các lĩnh vực của bộ môn. Các mốc thời gian đăng ký, gửi bài và xuất bản như sau:

– Hạn cuối gửi tóm tắt (~500 từ):               05-10-2015

– Thông báo chấp nhận tóm tắt:                  15-10-2015

– Hạn cuối gửi bài toàn văn:                       15-11-2015

– Thông báo chấp nhận toàn văn:               22-11-2015

– Gửi bài toàn văn hoàn chỉnh:                   15-12-2015.

Mọi thông tin, tóm tắt, bài viết…, đề nghị các thầy/cô liên hệ với TS. Nguyễn Ngọc Tuyển (điện thoại 0915-937-888; email: tuyen.nguyenngoc@gmail.com).

Khoa Cầu Đường xin trân trọng kính mời các thầy/cô tham gia viết bài cho số đặc biệt này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

Phó trưởng khoa