Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa Học và Công nghệ cấp Bộ năm 2023

Đánh giá

Thực hiện Công văn số 368/BGDĐT-KHCNMT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch thực hiện đề tài, chương trình khoa học và công nghệ năm 2023, Nhà trường đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo các nội dung dưới đây:

  1. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

– Các đề tài thực hiện các chương trình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như Chương trình phát triển Vật lý, Chương trình 562 (Hóa học, Khoa học Sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển).

– Các đề tài cấp bộ thông thường, nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, xã hội, nhân văn và giáo dục.

– Các đề tài định hướng ứng dụng hoặc có sản phẩm ứng dụng chuyển giao, có khả năng thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.

– Các đề xuất đề tài thuộc lĩnh vực Toán học nhưng không đề xuất thực hiện Chương trình Phát triển Toán học.

– Đề xuất đề tài phải rõ sản phẩm đầu ra là các bài báo khoa học (WoS, Scopus, tạp chí uy tín trong nước,…), sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả,… và các sản phẩm khác có thể định lượng được.

– Có đào tạo thạc sĩ và tham gia đào tạo NCS (nếu có).

– Đảm bảo không trùng lắp với các nghiên cứu đã và đang thực hiện.

  1. Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ

2.1 Mục tiêu:

Năm 2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét đưa vào kế hoạch thực hiện tối đa 08 chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ. Chương trình cần có tầm ảnh hưởng lớn, có sự tham gia của một số đơn vị ngoài đơn vị đề xuất, gắn với nhóm nghiên cứu mạnh của đơn vị nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành giáo dục; phát triển các công nghệ ưu tiên; phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của đất nước để chuyển giao vào thực tiễn góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

2.2. Yêu cầu cụ thể đối với đề xuất chương trình:

– Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể phải rõ ràng; các nội dung, sản phẩm phù hợp, định hướng ứng dụng vào thực tiễn.

– Gắn với nhóm nghiên cứu mạnh của đơn vị hoặc hướng đến nhóm nghiên cứu mạnh và làm rõ lộ trình thực hiện, đi từ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, nghiên cứu triển khai và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, chương trình phải có công nghệ mới, có tính liên vùng, liên ngành.

– Các sản phẩm của chương trình phải rõ ràng, các kết quả phải thể hiện tính mới; có khả năng ứng dụng và chuyển giao vào thực tiễn; có khả năng đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; có tác động thúc đẩy công bố khoa học và ứng dụng các kết quả của chương trình.

– Ưu tiên các chương trình KH&CN cấp bộ đề xuất mới cho năm 2023 có khả năng cao về ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

  1. Tiến độ

– Thời hạn: Trước ngày 18 tháng 02 năm 2022.

– Đề xuất đề tài lập theo mẫu 1 Phụ lục Thông tư số 11/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016.

– Đề xuất chương trình lập theo mẫu tại Phụ lục I của Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2018.

– Địa chỉ gửi email: khcn@huce.edu.vn

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học và Công nghệ: Phòng 309 nhà A1. Chuyên viên phụ trách: Lê Ngọc Yến. ĐT: 0903206984.

Mẫu đề xuất đề tài

Mẫu đề xuất Chương trình năm 2023

Nguồn: https://khcn.nuce.edu.vn/