HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH-XÂY DỰNG KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Đánh giá
Chương trình học bổng Đồng Hành – Xây Dựng học kì I năm học 2020 – 2021.
– Đối tượng: Sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai của trường Đại học Xây dựng.
– Tiêu chuẩn xét chọn:
+ Hoàn cảnh gia đình khó khăn
+ Tư cách đạo đức tốt, học lực từ khá trở lên
+ Các sinh viên đã nhận học bổng Đồng Hành có thể tiếp tục xin học bổng trong kì này.
Giá trị học bổng: 4.000.000 đồng/suất/kỳ.
Thông tin cụ thể trong file đính kèm.