[Tuyển dụng] Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội