Thông báo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19