Kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài NCKHSV năm học 2019-2020