Thông báo về việc mở các lớp môn học kì 3 năm học 2022-2023

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo đến sinh viên thuộc khóa 60+61+62+63+64 về việc mở các lớp môn học không tương đương với chương trình đào tạo K65 về sau. Các môn học nằm trong danh sách sau sẽ được nhà trường tạo điều kiện mở tại kì 3 năm học 2022 – 2023, sinh viên có môn học nằm trong bảng thống kê sau cần chủ động sắp xếp đăng ký môn học vào kì học trên.

Thời gian gia hạn cho sinh viên khóa cũ đăng ký : Hết Thứ Năm ngày 20 tháng 4 năm 2023.

Bảng thống kê các môn học thuộc khoa Cầu đường

TT Mã MH Tên môn học
1 120410 Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu
2 120415 Thiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép 1
3 120416 Thiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép 2
4 120435 Thiết kế xây dựng cầu thép 1
5 120450 Nhập môn cầu
6 120455 Khai thác kiểm định cầu
7 120460 Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 1
8 120461 Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 2
9 120486 Tin học ứng dụng cầu
10 140211 Trắc địa
11 160411 Đường sắt
12 160420 Cảng hàng không và sân bay
13 160421 Thiết kế hình học và khảo sát thiết kế đường  bộ
14 160423 Thiết kế nền mặt đường
15 160425 Quy hoạch giao thông vận tải và mạng lưới đường bộ
16 160464 Kỹ thuật giao thông
17 160466 Xây dựng đường và đánh giá chất lượng
18 160468 Kinh tế quản lý và khai thác đường
19 160469 Giao thông và đường đô thị
20 250100 Vật lý 1
21 410113 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
22 440214 Ngoại ngữ chuyên ngành