Danh sách sinh viên xét học bổng LOTTE Khoa Cầu Đường, kỳ mùa thu năm 2020

Đánh giá

Khoa Cầu Đường công bố danh sách cách sinh viên đăng kí ứng tuyển học bổng LOTTE kỳ mùa thu 2020. Sinh viên được chọn dựa theo các tiêu chí xét chọn của học bổng:

1. Sinh viên có hoàn cảnh khóa khăn, có kết quả học tập tốt. Sinh viên Đoàn Xuân Hưng(MSSV: 102261) – lớp 61CD4  được chọn.

2. Kết quả học tập tốt (căn cứ vào điểm học tập và lộ trình tiếng Anh). Sinh viên Bùi Quốc Cường(MSSV: 26661) – lớp 61CD5 được chọn.

Tham khảo: Thông báo ứng tuyển học bổng LOTTE, kỳ mùa thu 2020