[Tuyển dụng] Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành