Infographic: Các bậc đào tạo tại Đại học Xây dựng

Đánh giá

Từ kỳ tuyển sinh năm 2020 (K65), chương trình đào tạo của Khoa Cầu đường có sự đổi mới với 3 mô hình sau:

(1) Chương trình Cử nhân Kỹ thuật (4 năm): Cấp bằng CỬ NHÂN (đại học).

(2) Chương trình tích hợp Cử nhân – Kỹ sư (5 đến 5,5 năm): Cấp 2 bằng CỬ NHÂN (đại học) và KỸ SƯ (sau đại học).

(3) Chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ (5,5 năm): Cấp 2 bằng CỬ NHÂN (đại học) và THẠC SĨ (sau đại học).