[Thông báo] Triển khai đề tài NCKH sinh viên năm học 2020-2021

Đánh giá
2

 

Đăng ký thực hiện đề tài NCKH theo mẫu: theomau

Các đề tài NCKH sinh viên cần được định hướng phát triển theo các Tiêu chí đánh giá, quy định trong Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT: theomau

Khoa xét duyệt và gửi danh mục tổng hợp về Phòng KHCN: theomau

Chi tiết bài viết xem trên trang: http://khcn.nuce.edu.vn/thong-bao-trien-khai-hoat-dong-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-nam-hoc-2020-2021/