[Tuyển dụng] Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đỉnh