Chương trình Học bổng VEF 2.0

Đánh giá
Thông tin về chương trình VEF 2.0, một chương trình tiếp nối và phát huy thành công, uy tín của VEF trước đây, nhằm hỗ trợ những sinh viên xuất sắc của Việt Nam trong các ngành khoa học, công nghệ nộp đơn vào chương trình sau đại học tại các trường hàng đầu Hoa Kỳ.
Thông tin chi tiết:
Email: 2022@vef2.org
Facebook: https://www.facebook.com/VEF2.0/
FILE_20210323_130917_Thông báo Chương trình VEF 2.0 2022