[Công đoàn] Nữ công đoàn viên Khoa Cầu Đường – Chương trình du lịch Tam Cốc Bích Động