Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét miễn giảm học phí Học kì 1 NH 2021-2022