[Tuyển dụng] Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất