Thông báo viết báo cáo thu hoạch K65

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo đến toàn thể sinh viên K65 viết báo cáo thu hoạch học phần :

  • Chuyên đề giới thiệu chuyên ngành Cầu đường – Mã môn học : 950300 – Số Tín chỉ : 2 – Học kì 2 năm học 2020 – 2021.
  • Thăm quan, thực hành – Mã môn học: 950301 – Số tín chỉ : 2 – Học kì 1 năm học 2021 – 2022.
  • Yêu cầu tất cả sinh viên đã đăng ký 2 học phần trên phải nộp báo cáo theo nội dung, quy cách của Khoa. Những sinh viên chỉ đăng ký 1 trong 2 học phần sẽ phải có trách nhiệm đăng ký học trả nợ cùng với các khóa sau và nộp báo cáo học phần này cùng với khóa đăng ký.
  • Sinh viên không nộp báo cáo sẽ phải nhận điểm F cho học phần trên.
  • Chi tiết danh sách sinh viên nộp báo cáo : DSthubaocaoK65.
  • Link tải file nội dung qui định viết báo cáo: noidung
  • Link tải file qui cách trình bày báo cáo: quicach