Thông báo đăng ký chuyên ngành Thực tập công nhân – 64CDE

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo đến các sinh viên CDE đã đăng ký môn học Thực tập công nhân trong học kì 1 năm học 2022/2023: Sinh viên đăng ký ngành Thực tập theo chuyên ngành tự chọn, đây cũng là ngành học của sinh viên vào học chuyên môn bắt buộc. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Hình thức thực hiện: Sinh viên đăng ký thông qua đường link của Khoa.

Thời gian thực hiện: 

  • Từ 15/5 – 23/5/2023: Sinh viên đăng ký lựa chọn ngành.
  • 24/5/2023: Thông báo kết quả đăng ký lần 1.
  • Từ 25/5 – 29/5/2023: Điều chỉnh lựa chọn ngành đăng ký.
  •  31/5/2023: Thông báo kết quả đăng ký lựa chọn ngành.
  • 01/6/2023: Khoa chuyển danh sách chính thức trên đến Phòng đào tạo và Bộ môn chuyên môn phụ trách.

Thời gian đi Thực tập công nhân: Bắt đầu ngày 1 tháng 7 năm 2023 và theo lịch bố trí của Bộ môn chuyên môn.

LINK ĐĂNG KÝ THỰC TẬP CÔNG NHÂN NH 2022/2023: dangkyTTCN2223