[Tuyển dụng] Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành