[Tài Liệu Học Tập] Sách Chuyên Ngành – Bộ Môn Cơ Đất

5/5 - (1 bình chọn)
TS. Phan Huy Đông, Ths. Đỗ Thị Thu Hiền, Ths. Phan Hồng Quân (2019). Giáo trình cơ học đất, nền và móng. MXB Xây dựng. Phan Hồng Quân, Nguyễn Bảo Việt (2015). Hướng dẫn Đồ án Nền móng. NXB Giáo dục Việt Nam. Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông (2009). Bài tập Cơ học đất. NXB Giáo dục.
Phan Hồng Quân (2007). Nền và Móng. NXB Giáo dục. GS.TS. Vũ Công Ngữ, Ths. Nguyễn Thái (2006). Thí nghiệm đất hiện trường và ứng dụng trong phân tích nền móng. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Phan Hồng Quân (2006). Cơ học đấy. NXB Xây dựng.
GS.TS. Vũ Công Ngữ, Ths. Nguyễn Thái (2004). Móng Cọc: Phân tích và thiết kế. NXB Khoa học và Kỹ thuật. GS.TS. Vũ Công Ngữ (1998). Thiết Kế Và Tính Toán Móng Nông. Trường Đại Học Xây Dựng. NXB Khoa học và Kỹ thuật. GS.TS. Nguyễn Như Khải, GS. TS. Trịnh Trọng Hàn, GS. TS. Dương Học Hải, GS. TS.Vũ Công Ngữ, GS. TS. Ngô Thế Phong, PGS. PTS. Nguyễn Ngọc Bích (1994). Móng cọc. NXB Xây dựng
 Nguyễn Như Khải, Trịnh Trọng Hàn, Dương Học Hải, Vũ Công Ngữ, Nguyễn Ngọc Bích (1991). Công tác khảo sát đất nền móng nông và móng sâu. NXB Nông nghiệp Vũ Công Ngữ, Nguyễn Ngọc Bích (1990). Các phương pháp thiết kế trụ vật liệu rời để gia cường đất sét yếu. Xưởng in Viện điều tra quy hoạch rừng