Thông báo khen thưởng CDE 212+NH 2022/2023

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo Danh sách khen thưởng sinh viên hệ đào tạo Cầu đường Anh ngữ Học kì 2 năm học 2021/2022 + Năm học 2022 – 2023.

Học kì 2 năm học 2021 – 2022:

  • Danh sách sinh viên khen thưởng về mặt học tập : hoctap1.

Năm học 2022 – 2023

  • Hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động NCKH, Thể thao, thông tin liên lạc, tham dự kì thi Mosket IELTS của khối CDE : hotroCDE
  • Danh sách sinh viên khen thưởng về mặt học tập kì 1: hoctap2
  • Thông báo cấp khen thưởng học tập kì 1: thongbao
  • Tiêu chí khen thưởng học tập kì 1: tieuchi