[Tuyển dụng] Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương Mại 68