Kế hoạch nghiệm thu đề tài KH&CN sinh viên năm học 2020-2021

Đánh giá

Căn cứ quyết định của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị Khoa học & Công nghiệ sinh viên năm học 2020-2021, khoa Cầu Đường có 02 Hội đồng nghiệm thu với tổng số 10 đề tài sẽ được bảo vệ trước hội đồng.

Thời gian: từ 7h00, Chủ nhật, ngày 09 tháng 01 năm 2022.

Hình thức: trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meetings.

Địa điểm: Hội đồng nghiệm thu 1 – phòng 326.H0

Hội đồng nghiệm thu 1 – phòng 327.H0

Backdrop Zoom tại: https://docs.google.com/presentation/d/1Zih8AQyRi8YcXrUnXZjz9vUGDmKwghLg/edit?usp=sharing&ouid=114956098180685659400&rtpof=true&sd=true