Công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

Đánh giá

Ngày 08/01/2020, Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng thành phố Hà Nội đã ra quyết định công nhận kết quả đối với 136 học viên và cấp giấy chứng nhận cho 135 học viên là cán bộ viên chức và sinh viên trường Đại học Xây dựng đã hoàn thành chương trình lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng do Đảng ủy trường Đại học Xây dựng tổ chức và quản lý từ ngày 28/11/2019 – 02/12/2019.

Kết quả lớp học:
+ Loại Giỏi: 47/136, chiếm: 34,56%.
+ Loại Khá: 59/136, chiếm: 43,38%.
+ Loại Trung bình: 29/136, chiếm: 21,32 %.
+ Không đạt: 1/136, chiếm: 0,74%.

Danh sách học viên Khoa Cầu Đường được công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận:

STT Họ và tên Ngày sinh Nghề nghiệp Thuộc chi bộ Đảng bộ Xếp loại
1 Phạm Việt Anh 15/08/1984 Giảng viên Khoa Cầu Đường Trường Đại học Xây dựng Giỏi
2 Phạm Trường Chinh 29/03/1997 Sinh viên Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Khá
3 Nguyễn Mạnh Chuyền 01/06/1999 Sinh viên Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Khá
4 Nguyễn Ngọc Dân 03/11/1999 Sinh viên Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Khá
5 Hà Phương Dung 17/09/2000 Sinh viên Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Trung bình
6 Hoàng Tiến Dũng 01/12/1997 Sinh viên Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Giỏi
7 Nguyễn Trọng Anh Dũng 05/05/2000 Sinh viên Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Khá
8 Phạm Thế Duyệt 22/09/1999 Sinh viên Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Khá