Thông báo các tiêu chí khen thưởng lớp CDE

Đánh giá

Nhằm mục đích phát triển và động viên khen thưởng những sinh viên hệ Cầu đường Anh ngữ. Khoa Cầu Đường thông báo tiêu chí khen thưởng hệ Cầu đường Anh ngữ như sau:

Đối tượng áp dụng: Sinh viên hệ Cầu đường Anh ngữ tuyển sinh từ khóa 62 trở về sau này.

Thời gian áp dụng: Từ học kì 1 năm học 2019 – 2020.