[Tài liệu môn học] Các môn học Trắc địa, GIS

3/5 - (2 bình chọn)

Tài liệu học tập các môn học Trắc địa, GIS dưới đây:
I. Chương trình 3TC (140211):
I.1. Bài tập lớn 3TC: https://drive.google.com/open?id=1xdDGwBvjWiDCIH4tGFuZ-qe0uMTxwFZN
Bìa Bài tập lớn 3TC: https://drive.google.com/open?id=1EiyLvYmYZSispf2h1_xpfRPIlxzzJQrY
I. 2. Đề cương ôn tập 3TC: https://drive.google.com/open?id=1Yz1XbWXrv2DoGg2lLpH8z4PJXemghTKk
I.3. Báo cáo thực tập: https://drive.google.com/file/d/11IC12i1lVV_90KXOcaFzabyfKlGl_CNG/view?usp=sharing
I.4. Hướng dẫn thực tập: https://drive.google.com/file/d/1WJaMmyMl0uboFfN4hQ4sPjj5kptzhX_t/view?usp=sharing
II. Chương trình CLC (141901):
II.1. Bài tập lớn CLC: https://drive.google.com/open?id=17XbhIxH-eBZNJm9Ft6dJ7iud-TaikzHL
II.2. Đề cương ôn tập CLC: https://drive.google.com/open?id=10ZHU4FovmyMcYFYfuYD15pvUmZF-XAB_
III. Chương trình 2TC (141601):
III.1. Bài tập lớn 2TC: https://drive.google.com/open?id=17XbhIxH-eBZNJm9Ft6dJ7iud-TaikzHL
III.2. Đề cương ôn tập 2TC: https://drive.google.com/open?id=10ZHU4FovmyMcYFYfuYD15pvUmZF-XAB_

Tài liệu học tập môn học GIS, Bản đồ và GIS, Công nghệ GIS:
1. Hệ thống thông tin địa lý (142416):
https://drive.google.com/drive/folders/1SfY-EzecImJghJGC1MNbHusbvb_2kODU
2. Công nghệ GIS (140203):
https://drive.google.com/drive/folders/1-zDCNt3KGUpuit7eiRPWlEkPjOa-nX_e
3. Sử dụng Bản đồ & GIS (141602):
https://drive.google.com/drive/folders/1QbIJNMwdycBlZmM4UG6m5Am_vjRGU_g2

Nguồn: Bộ môn Trắc địa – Đại học Xây dựng