[Tuyển dụng] Công ty TNHH CHODAI & KISO-JIBAN VIỆT NAM (CKJVN)