Thông báo Lịch học tuần lễ công dân sinh viên K68

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo kế hoạch tổ chức học tập ” Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 dành cho tân sinh viên K68 các lớp: 68CD1, 68CD2, 68CDE, 68CDQ1, 68CDQ2:

I. Nội dung chính:

Theo Quy chế của Bộ GĐ&ĐT, Sinh viên bắt buộc phải tham gia các hoạt động của tuần sinh hoạt công dân – sinh viên để nghe phổ biến các thông tin quan trọng trong suốt quá trình học tập.

  • Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên.
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên.
  • Phổ biến các quy định về quyền, nghĩa vụ, chế độ chính sách của sinh viên; các quy chế, quy định có liên quan.
  • Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chuyên đề.

II. Kiểm tra kiến thức: 

Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá đối với toàn bộ sinh viên ngay trong buổi học. Nội dung kiểm tra liên quan tới các vấn đề được phổ biến trong buổi học; sinh viên không đạt bài kiểm tra sẽ phải học lại và thi lại. Sinh viên phải tham dự đầy đủ và Nhà trường thực hiện việc điểm danh để đánh giá điểm rèn luyện sinh viên.

III. Lịch sinh hoạt sinh viên đầu khóa:

Buổi 1: Sáng Thứ Hai ( 7H00 – 11H00) – ngày 11/9/2023.

Nội dung: Giới thiệu về lịch sử của Trường; Phương pháp học đại học; An ninh trật tự trên địa bàn.

Hình thức học: Học trực tuyến (Online) trên MS Teams theo đường link: http://huce.edu.vn/k68/cd

Buổi 2: Sáng Thứ Ba ( 7H00 – 11H00) – ngày 12/9/2023.

Nội dung: Giới thiệu Quy chế và Hỗ trợ sinh viên; Hệ thống cơ sở dữ liệu trường; Thư viện ĐHXDHN.

Hình thức học: Học trực tiếp tại Tầng 2 Hội trường G3.

Buổi 3: Sáng Thứ Tư ( 7H00 – 11H00) – ngày 13/9/2023.

Nội dung: Quy chế đào tạo; Giáo dục giới tính.

Hình thức học: Học trực tuyến (Online) trên MS Teams theo đường link: http://huce.edu.vn/k68/cd

Buổi 4: Sáng Thứ Năm ( 7H00 – 11H00) – ngày 14/9/2023.

Nội dung: Giáo dục chính trị tư tưởng; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tin về y tế học đường.

Hình thức học: Học trực tuyến (Online) trên MS Teams theo đường link: http://huce.edu.vn/k68/cd

Buổi 5: Sáng Thứ Sáu ( 7H00 – 11H00) – ngày 15/9/2023.

Nội dung: Giới thiệu tổ chức Đoàn TN – Hội SV; English For Success.

Hình thức học: Học trực tuyến (Online) trên MS Teams theo đường link: http://huce.edu.vn/k68/cd

Lưu ý: Nhà trường bố trí 02 phòng 13H2 và 14H2 dành cho các sinh viên thuộc nhóm học trực tuyến nhưng không có đủ điều kiện thiết bị học.

IV. Tài liệu tham khảo

  • Trang web Phòng Quản lý đào tạo: daotao
  • Trang web Phòng Công tác chính trị – Quản lý sinh viên: ctsv