Quy chế hoạt động lớp Cầu đường tài năng – CDC

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo quy chế hoạt động của lớp Cầu đường tài năng – CDC.

Đối tượng áp dụng: Sinh viên khoa Cầu đường.

Thời gian áp dụng: Từ học kì 1 năm học 2020 – 2021.