Thông báo đăng ký nguyện vọng học chương trình đào tạo kỹ sư/ kiến trúc sư

Đánh giá

Căn cứ vào Thông báo số 48/TB-ĐHXDHN-QLĐT ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Phòng Quản lý đào tạo về việc Đăng ký nguyện vọng học chương trình đào tạo kỹ sư/ kiến trúc sư.

Khoa Cầu đường thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 65+66+67+68 truy cập vào link thực hiện việc đăng ký nguyện vọng theo thông báo trên.

LINK ĐĂNG KÝ + NỘP ĐƠN: DANGKY

Thời gian hoàn thiện link đăng ký và upload đơn, hoặc sinh viên có thể nhận và nộp đơn trực tiếp tại văn phòng khoa:

+ Đối với K65, 66: trước 16h00 ngày 6/6/2024;

+ Đối với K67, 68: trước 16h00 ngày 30/6/2024.

Nếu có thắc mắc sinh viên gửi câu hỏi về địa chỉ email sdh@huce.edu.vn hoặc liên hệ số điện thoại 0984 204 755 (cô Hương); 0917 516 557 (cô Tuyết); 0946 879 669 (cô My).

Mẫu đơn đăng ký xem tại đây.

Lưu ý đơn của sinh viên yêu cầu chèn chữ ký tay trước khi upload.

💯 Điều kiện để đăng ký học kỹ sư ngành khác như sau:

1. Hoàn thành tất cả các học phần thuộc chương trình cử nhân bao gồm cả thực tập và đồ án tốt nghiệp (Có thể nợ thể dục và giáo dục quốc phòng)

2. Sau khi đăng ký học chuyển ngành, sinh viên được xét các học phần chuyển đổi

3. Hoàn thành các học phần chuyển đổi sẽ học các học phần thuộc chương trình đào tạo kỹ sư.

💯 Đề nghị toàn bộ sinh viên lưu ý thực hiện.

Chi tiết thông báo xem tại đây: