Thông báo ứng tuyển Học bổng LOTTE, kỳ mùa thu 2020

Đánh giá

Tập đoàn LOTTE và Quỹ học bổng LOTTE chính thức bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cho Học bổng LOTTE

Yêu cầu đối với ứng viên:

1. Sinh viên năm 4 hoặc năm 5
2. GPA:
+ Đối tượng có kết quả học tập xuất sắc : Điểm trung bình tối thiểu kỳ
học gần nhất đạt 80/100 (3.2/4.0)
+ Đối tượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt: Điểm
trung bình tối thiểu kỳ học gần nhất đạt 70/100 (2.8/4.0)
3. HỌC BỔNG: Sinh viên không đang hưởng bất kỳ học bổng nào khác.

Sinh viên Khoa Cầu Đường đạt tiêu chí xét chọn học bổng LOTTE, đăng kí danh sách với văn phòng khoa trước 11h ngày 04/09/2020. (Cô Hiền: 0382.728.986)