[Tuyển dụng] Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành