Thông báo học bổng học kì 2 năm học 2022 – 2023

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo học bổng kì 2 năm học 2022 – 2023:

Các qui định chung:

  • Thông báo về việc xét. cấp học bổng khuyến khích của nhà trường: TBHB
  • Qui định điều kiện ngoại ngữ:
Khóa Năm học Trình độ phải đạt
Lớp đại trà Lớp E
K67 Kỳ 2 Năm 1 Đạt TACB1,2  (Nếu chưa học TACB2 thì xét TACB1) Đạt 5 HPTA hoặc IELTS >= 3.5
K66 Kỳ 2 Năm 2 Đạt TACB1,2 và
HPTA TOEIC12  (Nếu chưa học TOEIC2 thì xét TOEIC1)
Đạt 9 HPTA OR IELTS >= 4.5
K65 Kỳ 2 Năm 3 450 Đạt 9 HPTA OR IELTS >= 4.5
K64 Kỳ 2 Năm 4 375 Đạt 9 HPTA OR IELTS >= 4.5
K63 Kỳ 2 năm 5 450 Đạt 9 HPTA OR IELTS >= 4.5

Ngày 18 tháng 01 năm 2024: Danh sách dự thảo lần 1.

  • Các lớp CDE: CDEV1
  • Các lớp CD, CDQ: CDV1

Mọi  thắc mắc sinh viên liên hệ cô Dương Hiền theo số 0981.564.716, hoặc lên trực tiếp văn phòng Khoa.

Thời gian giải đáp: Đến hết 16H00 – Thứ Sáu ngày 25 tháng 01 năm 2024.

Ngày 26 tháng 01 năm 2024: Danh sách dự thảo lần 2.

  • Các lớp CDE: CDEV2
  • Các lớp CD, CDQ không thay đổi.

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, bản Quyết định chính thức: QDhocbong