[Tuyển dụng] Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn – Chi nhánh Trường Sơn 29