Công bố điều chỉnh logo, QR code Khoa Cầu Đường.

Đánh giá
Ngày 13/8/2021, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định số 1396/QĐ-TTg về việc đổi tên Trường Đại học Xây dựng thành Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Cùng với sự thay đổi tên Trường, Khoa Cầu Đường công bố điều chỉnh Logo, mã QR code và cụm chữ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – Khoa Cầu Đường.
Logo mới của Khoa Cầu Đường – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Mã QR mới của Khoa Cầu Đường – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – Khoa Cầu Đường