Thư mời viết bài Hội nghị An toàn Giao thông Việt Nam năm 2021

Đánh giá

Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị An toàn Giao thông Việt Nam năm 2021. Kính mời các trường đại học, Viện nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân quan tâm đến An toàn giao thông Việt Nam và các tổ chức Quốc tế có liên quan đến An toàn giao thông Việt Nam tham gia viết bài.

Nội dung chi tiết:

1