Kế hoạch nghiệm thu đợt I đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo kế hoạch nghiệm thu đợt I đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020:

– Trước ngày 12/7/2020: Nhóm Sinh viên NCKH gửi file mềm tóm tắt đề tài cho Khoa.
– Trước ngày 16/7/2020: Các khoa gửi danh mục đề tài đăng ký bảo vệ kèm theo tóm tắt đề tài và đề xuất hội đồng nghiệm thu tại các tiểu ban về Phòng KH&CN.
– Trước ngày 22/7/2020: Nhóm sinh viên NCKH gửi 01 bản báo cáo tổng kết cho Khoa (theo mẫu). Các khoa tiến hành gửi phản biện trước ngày 24/7/2020.
– Thời gian nghiệm thu: Chủ Nhật, ngày 02/8/2020 (dự kiến).

Thông tin chi tiết về kế hoạch nghiệm thu xin tham khảo: Kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKHSV

Danh sách đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Cầu Đường nghiệm thu đợt 1 năm học 2019-2020: Tại đây