Thông báo Học bổng kì 1 năm học 2022 – 2023

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo học bổng kì 1 năm học 2022 – 2023:

Các qui định chung:

  • Thông báo về việc xét. cấp học bổng khuyến khích của nhà trường: THONGBAOHB
  • Qui định điều kiện ngoại ngữ:
Khóa Năm học Trình độ phải đạt
Lớp đại trà Lớp E
K67 Kỳ 1 năm 1 Không xét
K66 Kỳ 1 Năm 2 Đạt TACB1,2  (Nếu chưa học TACB2 thì xét TACB1) Đạt 5 HPTA hoặc IELTS >= 3.5
K65 Kỳ 1 Năm 3 Đạt TACB1,2 và
TOEIC 1
Đạt 9 HPTA OR IELTS >= 4.5
K64 Kỳ 1 Năm 4 300 Đạt 9 HPTA OR IELTS >= 4.5
K63 Kỳ 1 năm 5 450 Đạt 9 HPTA OR IELTS >= 4.5

Ngày 04 tháng 7 năm 2023: Danh sách dự thảo lần 1.

Ngày 10 tháng 7 năm 2023: Danh sách dự thảo lần 2.

Tất cả các thắc mắc vòng 1 sinh viên liên hệ cô Dương Hiền.

Thời gian giải đáp: Đến hết 16H00 – Thứ Sáu ngày 07 tháng 7 năm 2023.

Lưu ý: Riêng lớp 64CDE số tín chỉ tính học bổng 17 (Không bao gồm môn học Thực tập công nhân do thời gian đi Thực tập diễn ra vào Tháng 7*2023).

Ngày 01 tháng 8 năm 2023: Danhsachchinhthuc

 

BẢNG PHÂN PHỐI TIỀN HỆ ĐÀO TẠO CẦU ĐƯỜNG ANH NGỮ
Khóa Hệ Được cấp Đã chi Còn lại
63 CDE 39,664,186 39,780,000 -115,814
64 CDE 26,142,305 11,700,000 14,442,305
65 CDE 24,339,387 0 24,339,387
66 CDE 19,832,093 5,850,000 13,982,093
67 CDE 17,127,717 21,060,000 -3,932,283
Tổng 127,105,688 78,390,000 48,715,688
                                       BẢNG PHÂN PHỐI TIỀN 
Khóa Được cấp Đã chi Còn lại
63 93,608,168 88,920,000 4,688,168
64 53,176,471 61,425,000 -8,248,529
65 55,316,596 5,850,000 49,466,596
66 104,154,672 25,155,000 78,999,672
67 88,207,545 11,700,000 76,507,545
Tổng 394,463,452 193,050,000 201,413,452