Thông báo gia hạn đóng học phí năm học 2020 – 2021

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo đến toàn thể sinh viên thời gian gia hạn nộp học phí năm học 2020 – 2021 : Từ 8/6/2021 – 18/6/2021. Chi tiết xem theo thông báo số 11/TB-PTV ngày 07/6/2021.

Lưu ý :

  • Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được đăng ký môn học kì 1 NH 2021 – 2022.
  • Sinh viên nộp muộn so với thời hạn nhà trường thu sẽ phải chờ đợt đăng ký tiếp theo, không được phép đăng ký vào đợt đăng ký được bắt đầu từ ngày 19/6/2021 theo thông báo số 64/TB-ĐT: tbdk
  • Danh sách sinh viên còn nợ học phí tính đến ngày 8/6/2021 xem tại đây : dsnhp

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.