Thông báo kế hoạch cấp CC QPAN Tháng 8*2022

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo đến sinh viên kế hoạch cấp chứng chỉ Quốc phòng An ninh Tháng 8*2022. Chi tiết sinh viên xem theo thông báo số  84  /TB-ĐHXDHN-QLĐT ngày 05 tháng 9 năm 2022.

Danh sách sinh viên được cấp CC QPAN Tháng 8*2022 xem tại đây: CCQPAN_V2.0

Mẫu đính chính thông tin tải tại đây: dinhchinhQPAN

Danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Quốc phòng an ninh các đợt Tháng 1+3+6 năm 2022 xem theo bài viết: QPAN